استانداردهای برش سنگ های ساختمانی تزئینی و نما

استانداردهای برش سنگ های ساختمانی تزئینی و نما

استانداردهای برش سنگ های ساختمانی تزئینی و نما

استانداردهای برش سنگ های ساختمانی تزئینی و نما

در این مقاله قصد داریم شما را با استانداردهای برش کوپ سنگ های ساختمانی تزئینی و نما که در اروپا و امریکا و دیگر کشورهای جهان وجود دارد آشنا کنیم.

ASTM چند نمونه از استانداردهای رایج در زمینه سنگ و محصولات سنگی استانداردهای در اروپا می باشد که بخصوص برای صادرکنندگان سنگ به CENT/TC آمریکا، استاندارد ۲۴۶ اروپا و امریکا می تواند قابل بررسی و توجه باشد.

همچنین استانداردهایGOST روسیه از دیگر استاندارد در زمینه سنگ تزئینی و نماست.

انجمن بین المللی آزمایشگاه و مواد آمریکا ASTM بهترین استانداردهای بین المللی سنگ در دنیا می باشد. این استاندارد نه تنها در کشورهای آمریکای شمالی بلکه در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه در کشورهای آسیایی که قوانین و استانداردهای مخصوص به خودشان را ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی شروع به فعالیت کرد.

موسسه ASTM دارای بیش از ۳۰۰۰۰ عضو از ۱۰۰ ملیت به عنوان جامعه بین المللی تولید کنندگان، کاربران، مصرف کنندگان و گروه های ذینفع عمومی مثل نمایندگان دولت و دانشگاه ها که به وسیله کمیته ASTM می باشد، تشکیل شده است. یک مجموعه از قواعد بیان شده توسط گروه ۱۸-C یا کمیته فنی سنگ های ابعادی بیان شده است. وظایف این کمیته شامل واژه شناسی فنی مشخصه های محصول و روش های تست های استانداردهای برش سنگ های ساختمانی می باشد که توسط زیر کمیته های تخصصی این کمیته جمع آوری می شود.

استاندارد astm سنگ های ساختمانی

 

استانداردسازی سنگ های ساختمانی تزئینی و نما در ایران

در کشور ایران وظیفه استانداردسازی سنگ های ساختمانی تزئینی بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد که به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور در زمینه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی است. تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیته های فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحب نظران مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع انجام می شود. یکی از این کمیته ها، کمیته سنگ های ساختمانی است که در زمینه تدوین استانداردهای مربوط به خواص سنگ های ساختمانی فعالیت داشته و تا کنون ۸ استاندارد در این زمینه منتشر ساخته است.

این استانداردها در واقع ترجمه هایی از استانداردهای ASTM و بعضاً GOST می باشند که بخش کوچکی از استانداردهای مربوط به آزمایش خواص سنگ های ساختمانی و نما را در بر می گیرد.

 

قوانین استانداردهای بلوک سنگ های طبیعی ساختمانی

استاندارد سازی بلوک سنگ های طبیعی ساختمانی برای برش به منظور استفاده در نما، کف و تزئینات به صورت زیر تعریف می شوند. همچنین تمامی استخراج کنندگان سنگ های ساختمانی که درخواست استانداردسازی سنگ های خود را دارند مستلزم به رعایت مفاد این قوانین می باشند.

 

۱. هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد شامل بلوک های به دست آمده از سنگ های طبیعی به منظور تهیه ورقه سنگ های نما به وسیله برش و سایر عملیات می باشد.

 

۲. طبقه بندی بلوک ها

بلوک ها بسته به ساخت و خواص فیزیکی و شیمیایی و ویژگی های دیگر سنگ ها به گروه های زیر دسته بندی می شوند:

 • گروه اول، بلوک های انواع مختلف گرانیت
 • گروه دوم، بلوک های انواع مختلف مرمر
 • گروه سوم، بلوک های انواع مختلف سنگ های آهکی
 • گروه چهام، بلوک های انواع مختلف توف

 

۳. ویژگی های بلوک سنگ

بلوک سنگ های ساختمانی نسبت به تهیه و تولیدشان باید دارای ویژگی های زیر باشند:

 • تاب گسیختگی فشاری و خمشی و جذب آب و تاب در برابر بخبندان و سایش سنگ هایی که به صورت بلوک درآمده است.
 • بلوک ها اصولا باید از سنگهایی که تحت تاثیر دگرسانی واقع نشده است با ابزار مکانیکی بدون عمل انفجار تهیه شود.
 • بلوک ها در رویه های جانبی باید بدون شکاف های عمیق و مرئی باشد.
 • بلوک های سنگ های آهکی و توفها نباید بیش از ۵% رطوبت داشته باشد.
 • کمیت ضریب نرمی سنگ های آهکی و توفهایی که به صورت بلوک های گروه های سه و چهار در آمده است هفتاد درصد میباشد.
 • بلوک ها باید دارای متوازی السطوح قائم بوده و از انحراف زاویه های مجاور از زاویه قائمه بیش از ۵ درجه نباشد.
 • در رویه بلوک های گودی حفره های انفجار و دیگر عارضها نباید بیش از ۵۰ میلی متر باشد.
 • بلوک ها از نظر گنج به بزرگ و میانه و کوچک بخش می شود. گنج بلوک ها بسته به گونه سنگ تغییر می کند.
 • اندازه کوچکترین ضلع بلوک ها (ضلع عمود در جهت برش) بسته به نوع سنگ نباید از اندازه هایی که در ادامه آمده است کمتر باشد: در بلوک های گروه یک ۶۰۰ میلیمتر – در بلوک های سوم و چهارم و همچنین بلوک های کوارتیزیت ۴۰۰ میلیمتر.

 

۴. قرارهای پذیرش تحویل کالا

بلوک هایی که به خریدار تحویل می شود باید مورد پذیرش قسمت بازرسی کارخانه یا خریدار باشد.

اندازه بلوک هایی که حمل می شود باید با موافقت طرف و برابر قرار داد باشد.

استخراج کنندگان سنگ های ساختمانی طبیعی تزئینی و نما، برابری بلوک ها را با مقررات استاندارد تضمین نموده و بلوک های تحویلی در هر بار با گواهینامه رسمی همراه باشد. در این گواهینامه ویژگی های زیر داده می شود:

 • نام و آدرس بهره بردار معدن
 • شماره و تاریخ گواهینامه
 • شماره محموله نام معدن
 • تعداد بلوک ها در هر محموله
 • شماره هر بلوک
 • ابعاد و گنج هر بلوک
 • تاریخ حمل و شماره استاندارد حاضر

مصرف کننده می تواند هر یک از هر بلوک ها را انتخاب کند و آنها را با مقررات استانداردهای حاضر که در ادامه آمده است آزمون نماید.

 

۵. روشهای آزمون بلوک

ابعاد بلوک ها به وسیله ابزار فلزی با تقریب ۱۰ میلیمتر اندازه گیری می شود.

 • ناصافی رویه: با در نظر گرفتن فاصله زیر خط کش که روی قطرهای سطح سنگ گذاشته می شود تعیین می گردد.
 • انحراف زاویه های رویه: انحراف زاویه های رویه های مجاور از زاویه قائمه با زاویه یاب فلزی تعیین می گردد.

اندازه گنج هر بلوک با ضرب کمترین اندازه ی درازا و پهنا و بلندی آن با تقریب ۰/۰۱ متر مکعب به دست می آید.

وجود و چگونگی درزها در بلوک سنگ با چشم تعیین می شود وجود درزهای دیده نشدنی در بلوک سنگ های گرانیت و مرمر و سنگ آهک متراکم با وارد کردن ضربه های چکش به بلوک ها که بر روی تخته گذارده شده انجام می شود که در صورت داشتن این گونه درزها صدای خفه به گوش می رسد.

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بلوک سنگ های ساختمانی با آزمون نمونه ها برابر استانداردهای زیر به دست می آید:

 • تاب کسیختگی فشاری و خمشی برابر ۶۲-۸۴۶۲ استاندارد شوروی
 • جذب آب و تاب در مقابل یخبندان مطابق ۵۴-۷۰۲۵ استاندارد شوروی
 • تاب سایشی سنگ که در معرض رفت و آمد قرار می گیرد.

ضریب نرمی سنگ های آهکی و توف هایی که به صورت بلوک های گروه سوم و چهارم در می آید باید از خارج قسمت میانگین عدد تاب گسیختگی فشاری ۵ نمونه در شرایط اشباع از آب و ۵ نمونه که در شرایط هوای خشک آزمون می شود بدست آید.

 

۶. علامت گذاری و نگهداری و حمل و نقل

در دو رویه مجاور هر بلوک علامت های زیر باید با رنگ پاک نشدنی نوشته شود:

 1. اسم معدن تولید کننده
 2. شماره بلوک
 3. گنج بلوک
 4. ابعاد بلوک
 5. مهر بازرسی

بلوک سنگ های ساختمانی باید در هوای آزاد در محلی که مجهز به آبرو باشد انبار شود. همچنین بلوک های گروه دوم و سوم و چهارم روی قطعات چوبی گذارده شود.

بلوک ها بدون بسته بندی و به صورتی که سر معدن قواره شده حمل می گردد. در مورد گروه های دوم و سوم و چهارم بلوک ها باید چنان حمل شود که به مواد خاکی و رنگی آلوده نشود.

 

 

نکاتی در رابطه با استانداردهای برش سنگ های ساختمانی تزئینی و نما

یادآوری اول: گروه اول سنگ های ساختمانی

گروه اول سنگ های ساختمانی شامل بلوک های گرانتیت سینیت و سایر سنگ های آذین و همچنین بلوک های کوارتزیت می باشد.

 

یادآوری دوم: گروه دوم سنگ های ساختمانی

گروه دوم سنگ های ساختمانی شامل تمام سنگ های کربنات که برای صیقلی شدن به کار می رود می باشد. سنگ های کربنات از نظر ساخت و سختی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

 • سنگ های با ساخت یکنواخت که بیشتر شامل انواع مرمرهای سفید و خاکستری می شود.
 • سنگ های با ساخت نایکنواخت که بیشتر انواع مرمرهای رنگین می شود.

 

یادآوری سوم: گروه سوم سنگ های ساختمانی

گروه سوم سنگ های ساختمانی شامل بلوک های سنگ آهکی و دوتومیتی و آهک دولومیتی و انواع ماسه سنگ و سایر سنگ های رسوبی است.

سنگ های رسوبی از نظر ساخت و تاب گسیختگی فشاری به ترتیب زیر تقسیم می شود:

 • متراکم – با تاب فشاری بیش از ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی مترمربع
 • متخلخل – با تاب فشاری ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

 

یادآوری چهار: گروه چهارم سنگ های ساختمانی

گروه چهارم سنگ های ساختمانی شامل انواع بلوک های تزئین از نمونه های مختلف توفها توفیت ها می باشد.

 

یادآوری پنجم: تاب گسیختگی فشاری گروه دوم

تاب گسیختگی فشاری مربوط به گروه دوم باید کمیت ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

 

یادآوری ششم: ویژگی های سنگ در برابر یخبندان

ویژگی ها در برابر یخبندان در سنگهایی که به منظور نمای دیوارهای داخلی و کف به کار برده می شود مشخص نشده است.

 

یادآوری هفتم: استثنا در گرانیت ها

استثنائاً گرانیت ها را می توان به روش انفجاری بهره برداری کرد.

 

یادآوری هشتم: بلوک های مرمر رگه دار

در بلوک های مرمرهای رگه دار وجود درزهای باریک که به سوی رویه های جانبی کشیده شده بدون اشکال است.

 

یادآوری نهم: بلوک های کوارتیزیت

کمیت گنج بلوک های کوارتیزیت از گروه ۱ باید ۰/۳ متر مکعب باشد.

 

یادآوری دهم: گنج بیشینیه در بلوک ها

بلوک هایی که گنج آنها از بیشینه داده شده بیشتر باشد با موافقت خریدار و فروشنده باشد.

 

یادآوری یازدهم: امکان سنجی فروش تعداد بلوک ها

در هر بار تعداد بلوک های بزرگ، میانه و کوچک باید برابر خواسته های سفارش دهنده و با در نظر گرفتن امکانات معدن تهیه کردد.

 

یادآوری دوازدهم: نوشتن ریز مشخصات سنگ بر روی بلوک ها

تاب گسیختگی فشاری و خمشی و جذب آب در برابر یخبندان و سایش بلوک ها فقط در صورت درخواست خریدار نوشته می شود.

 

 

 

برای مشاهده فروشگاه اینترنتی سنگ های ساختمانی طبیعی می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

فروش سنگ ساختمان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *